शहर पाणीपुरवठा संबंधी सूचना
अ. क्र.दिनांक सूचनाएरिया
1 11/04/2024दि. 12-04-2024 पासून संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा पाच दिवसाआड केलेला आहे.संपूर्ण सोलापूर शहर